مراجع بيبليوغرافية
Chef de projet, votre Kit tout terrain
Guide juridique et pratique des assemblées générales
Access 2000: Microsoft Visual Basic
مؤشرات فاعلية منظمات المجتمع المدني العربي
دليل التصرف الإداري والمالي في الجمعيات
La boite à outils desRéseaux sociaux